Novinky

Členská schůze ZD Sebranice 23. 6. 2023

23.06.2023 11:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

PF 2015

23.12.2014 20:10

 

 

Příjemné prožití 

vánočních svátků

a mnoho zdraví a štěstí

v novém roce 2015. 

Nový kontakt

10.10.2014 11:57

 

 

Se změnou některých funkcí v našem ZD jsem založil i novou kontaktní adresu pro evidenci půdy. Všechny změny vlastnictví, nájmu, adres i podílů,  nabídky k odkoupení pozemků i všechny dotazy prosím posílejte na následující e-mailovou adresu:

pudazdsebranice@seznam.cz 

Prodej sena

24.06.2014 07:33

 

 

Nabízíme prodej lučního sena z letošní sklizně. Jde o kulaté balíky o průměru 140 cm, a váze asi 350 kg. Cena je 550,- Kč/kus včetně DPH. Seno Vám můžeme i dovézt. 

Členská schůze

17.04.2014 06:46

 

 

V pátek 4. dubna 2014 proběhla členská schůze našeho družstva. Zde je jeden z referátů uvedených na této schůzi.

Rok 2013

Rok 2013 byl nejen pro nás,  ale myslím si,  že i pro celé odvětví  zemědělství velmi úspěšný.

Začátek roku sice nebyl zrovna příznivý, když zejména v druhé polovině března byly i u nás celodenní mrazy a 1. dubna napadlo asi 5 cm sněhu. Se setím jarního ječmene jsme začali až 16. dubna. Pak začalo pravé jaro a následoval chladnější a na srážky bohatý květen a od poloviny června pak mimořádně teplé léto, které trvalo až do poloviny září. Tak klidný a hlavně rychlý průběh žní, bez přerušení prací a sušení obilí si snad ani nikdo nepamatuje. Všechny práce jsme stihli včas a bez zvýšených nákladů. Dosáhli jsme vysokých a někdy i rekordních výnosů a dobré kvality všech sklizených plodin. Mírně se sice snížily výkupní ceny komodit, ale díky vysokému výnosu je u rostlinné výroby i velký zisk.

V živočišné výrobě jsme museli jsme vyřadit větší množství IBR pozitivních krav a nyní již máme chov ozdravený. Přesto, že jsme nakoupili krávy i jalovice, tak se nám stále nedaří zvýšit stavy krav nad 150 ks. Představuji si, že bychom měli mít 180-200 ks krav. Objemných krmiv máme již dost a myslím, že i v dobré kvalitě. V loňském roce jsme měli problém se zaplísněnou kukuřicí ve vaku, kterou prováděla Agrokonzulta poradenství Žamberk a to také asi způsobilo snížení dojivosti v druhé polovině roku. Proto jsme vybrali jinou firmu a nová kukuřice je už dobrá a nyní dojíme přes 3 000 l mléka denně. 

V letošním roce jsme změnili krmivového poradce. Chtěli bychom se také více zaměřit na odchov telat a postupně zlepšujeme tzn. walfare zvířat. To znamená lepší prostředí pro ustájená zvířata. Instalujeme nové nízkohlučné bezprůvanové ventilátory.Budeme dělat rekonstrukci rozvodu vody, výměnu oken v dojírně, dokončíme opravu izolace střechy a obnovu vyhrnovací plochy na hnůj. Našim záměrem je také vybudovat menší pastevní areál pro suchostojné krávy a panelovou plochu pro uskladnění senáže.

Cena mléka se postupně zvyšuje a v letošním roce je již nad 9,0 Kč/l. Na druhé straně přetrvávají vysoké ceny šrotů. Proto je stále živočišná výroba ve ztrátě. Je to ale důležité zemědělské odvětví, které nechceme opustit nejen pro dobrý pocit, ale také protože v návrhu dotací z EU je i větší podpora živočišné výroby.

Na úseku mechanizace jsme koupili nesený diskový žací stroj Pöttinger, shrnovač Krone,  traktor Zetor Fortera 140  a lis na kulaté balíky Kverneland. V letošním roce jsme již koupili mulčovač Vogel.

V loňském roce jsme již začali nakupovat pozemky na kterých hospodaříme. Je to náš dlouhodobý záměr a snažíme se tím čelit náporu různých spekulantů případně obchodníků z bohatších států EU. Pokud tedy někdo z vás, nebo z vašich známých chce prodat svoje pozemky, neváhejte nás kontaktovat. Nemůžu vám sice zaručit nejvyšší cenu, ale určitě srovnatelnou a  spravedlivý přístup a seriozní jednání. Platíme praktiky ihned po podpisu smlouvy. Zajišťuji výpis z listu vlastnictví zápis do katastru a můžu zajistit i daň z převodu nemovitých věcí.  Chtěl bych zkrátka, abyste se před tím, než podepíšete prodej některému obchodníkovi, zeptali u nás.

Rok 2013 byl již 20. rokem hospodaření samostatného zemědělského družstva Sebranice. Za tu dobu se mnohé změnilo. Podstatně se zvýšily vstupní náklady: ceny osiv, hnojiv, chemických přípravků a zejména nafty a mazadel. Částečně se zvýšily i ceny komodit, vstoupili jsme do EU a do ČR se už nedováží jen pomeranče a banány, ale potraviny, které si dovedeme sami vyrobit. Dovážíme více než polovinu naší spotřeby vepřového masa, hovězí maso, kuřata, mouku z našeho obilí, brambory a jiné potraviny.    Během uplynulých 20-ti roků jsme prošli obdobími příznivými i mnohdy stresujícími. Snad nejhorší bylo, když brzy po převratu někteří zemědělští reformátoři veřejně prohlašovali ve vládě, že je lepší pro naši republiku dovážet potraviny a těm 2 % zemědělců vyplácet podporu v nezaměstnanosti. V té době byly výrazy jako: „Zemědělské družstvo“, „družstevník“ nebo i „zemědělec“  nadávka a málem jsme se báli vyjít i mezi ostatní lidi. Mnohokrát jsme stávkovali v Praze, na státní silnici, v Olešnici u mlékárny, vylévali jsme i mléko na pole.

Naštěstí se názory naší veřejnosti už trochu zmírnily a my se můžeme více věnovat své práci a nesledovat jen to, co o nás kdo říká. Někteří lidé si již začínají uvědomovat, že ne všechny potraviny, které se k nám dovezou z ciziny musí být lepší a zdravější než naše české.

Musíme dodržovat stále více předpisů a požadavků hygieny, životního prostředí, bezpečnosti práce, protierozní opatření a různé GAEKy  a omezení osevních ploch a postupů.   Přišli jsme také o část půdy, kterou jsme museli vydat jiným uživatelům. A se vším jsme se zatím dokázali vyrovnat.

Myslím si, že za těch uplynulých 20 roků se nám podařilo udělat kus práce a přispěli jsme každý svým dílem ke stabilizaci zemědělství i údržby krajiny u nás.  A přál bych si, aby dalších 20 roků hospodaření našeho družstva bylo ještě úspěšnějších.

Můžeme už začít stabilizovat náš podnik. Jak jsem už říkal, nakupujeme půdu a stroje, začínáme opravovat stavby a uvažujeme o dalších investicích. V plánu máme postavit váhu na vážení kamionů, stříkací rampu na traktory a stroje a výhledově snad i  posklizňovou linku na čištění a sušení obilovin. 

Všechny články

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

Datum 02.06.2020

Vložil KevinapexT

Titulek Гидродинамическая очистка воды

Odpovědět

Наш знаменитый холдинг безграничным навыком в сфере производства телеинспекция трубопроводов и дополнительно производственных услуг, компания является производителем высококачественных работ для большинства ведущих фирм в стране. Наши сегодняшние квалифицированные услуги по телеинспекция каналов легкодоступны в Клинцы, затем чтобы оказать экономически действенность решения с целью всех разновидностей объектов. Наш специализированный холдинг для вас изготовление, современное строительство, ввода в эксплуатацию и поддержки. Консультационные услуги по моментам монтирования и цены их задач. Мы работаем как в угоду невеликих, так и в угоду крупных объектов, реализуя методы для произвольного фирмы где необходимы оборудование для телеинспекции скважин. Наше специализированное предприятие всегда готова предоставить знающий обслуживающий персонал в целях монтирования телеинспекция трубопроводов цена на предприятие заказчика. Как только лично вы выбираете нашу компании в качестве исполнителя, вы получите организацию с совершенным ассортиментом сервисных услуг.

[url=https://cpdisa.ru]химсточная канализация очистка[/url]

Datum 02.06.2020

Vložil Manuelfug

Titulek Ishaq Arman freelancer webcraping and scammer.

Odpovědět

Ishaq Arman tricked me. He hired me to do a large web scraping and automation project.
I bought expensive RAM for his project and worked for a week.
He refused to pay when I handed him the first part of the job.
He understood how I was working on his project and decided to do the work myself.
Fraudster Ishaq Arman studied at Gomal University D.I. Khan
Talks on Facebook, this is his page.
https://www.facebook.com/iishaqpro

This man Ishaq Arman is a rogue and deceives people.
He is also an extremist Islamist.

These are his photos.
[URL=https://radikalno.ru/][IMG]https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/5/31/dce2c9c87571d306b801ec7c5b983b73-full.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://radikalno.ru/][IMG]https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/5/31/4d795bd719831fe6ffb85ac267731d1e-full.jpg[/IMG][/URL]

Datum 01.06.2020

Vložil belxyieu

Titulek kzuytvqx

Odpovědět

https://educationdemo.buildstrust.com/groups/rpg-sephirothic-stories-hack-tool-free-2600sep/
https://www.gadzooksevents.com/groups/swipey-shapes-hack-tool-free-remove-iad-banners
https://doggiecafeonline.com/groups/dinoage-dinosaur-strategy-hack-tool-free-bag-of-crystals
https://painmanagementreview.com/groups/frontline-us-army-missile-war-terrorist-shooting-hack-tool-free-remove-ads
https://www.femaji.com/groups/cute-pet-panda-jumping-adventure-game-free-hack-and-cheat-generator-free-100000-coins
https://doggiecafeonline.com/groups/pets-up-a-training-pet-story-in-doodle-style-hack-and-cheat-generator-free-999-of-rabbit-souls
https://jansangharsh.in/groups/4-in-one-touch-hack-tool-free-remove-ads
https://atravelingmason.com/groups/pop-top-bubbles-2-hack-and-cheat-generator-free-128-coins
https://www.training.pvrtech.com/groups/social-geowars-play-win-create-hack-and-cheat-generator-free-5500-geocoins/
https://paranormalhub.org/groups/color-runner-color-rush-hack-and-cheat-generator-free-heart-x-50

Datum 01.06.2020

Vložil feicfrwj

Titulek uswiflha

Odpovědět

https://educationdemo.buildstrust.com/groups/juggling-mondial-in-the-desert-hack-tool-free-remove-adds/
https://wallstreetfintechclub.com/groups/fashion-doll-prom-party-salon-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.femaji.com/groups/knife-vs-balls-hack-and-cheat-generator-free-vip-offer
https://painmanagementreview.com/groups/hidden-objects-of-a-murder-on-a-full-moon-hack-and-cheat-generator-free-unlockalllevels-of-hidden-objects-of-a-murder-on-a-full-moon
https://dieselsettings.com/groups/coloring-book-easter-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all-pics
https://kallisprep.com/groups/switch-infinity-zig-zag-twist-hack-tool-free-remove-ad
https://course.locsea.com/groups/clan-of-raptor-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads/
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/snow-crystals-hack-and-cheat-generator-free-upgrade-to-ad-free
https://paranormalhub.org/groups/bud-farm-idle-hack-tool-free-special-offer-sale-helper
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/bellas-kitchen-fever-hack-and-cheat-generator-free-cooking-game

Datum 01.06.2020

Vložil jhllucuh

Titulek euotflka

Odpovědět

https://www.thor-tech.com/groups/color-cars-urban-adventure-hack-and-cheat-generator-free-500-coins
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/activity-original-hack-and-cheat-generator-free-medium-package
https://painmanagementreview.com/groups/fast-food-hunger-feast-retro-style-games-hd-edition-hack-tool-free-400coins
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/backgammon-unlimited-hack-tool-free-remove-ads
https://painmanagementreview.com/groups/possum-escape-hack-tool-free-ad-free
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/genisys-robot-battle-attack-hack-and-cheat-generator-free-invincible-kids-mode
https://ikon.komeri.re.kr/groups/memori-twyst-hack-tool-free-brick-of-gold
https://www.training.pvrtech.com/groups/hidden-objects-spot-it-hack-and-cheat-generator-free-10x-magnifying-glass-hints/
https://www.gadzooksevents.com/groups/drift-city-2017-hack-tool-free-10000-coins
https://www.thor-tech.com/groups/sudoku-jigsaw-hack-and-cheat-generator-free-20-hints

Datum 31.05.2020

Vložil bxmcccpr

Titulek quhqxvcb

Odpovědět

https://www.gadzooksevents.com/groups/haru-lite-hack-tool-free-6-months-plan
https://coincoach.ca/groups/go-kart-racing-3d-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://africanmi.com/groups/nails-done-hack-tool-free-no-ads
https://www.training.pvrtech.com/groups/creepy-puzzle-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all-puzzles/
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/bad-nerd-vs-zombies-hack-tool-free-lunch-money-1500
https://educationdemo.buildstrust.com/groups/pop-six-stars-hack-and-cheat-generator-free-four-hundred-and-fifty-six-stars/
https://charlotteareachristmasperformers.com/groups/hotel-transylvania-adventures-hack-tool-free-special-offer-pack
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/block-vs-block-reverse-hack-and-cheat-generator-free-remove-advertisements
https://www.soshgic.edu.gh/alumni/groups/fidget-spinner-office-stress-relief-toys-hack-tool-free-remove-ads
https://www.gadzooksevents.com/groups/astro-scape-space-arcade-hack-tool-free-stack-o-shards

Datum 31.05.2020

Vložil opbaxldq

Titulek tstkwxew

Odpovědět

https://www.britainsdecays.com/groups/tapperjack-hack-tool-free-unlock-all-skins
https://www.thor-tech.com/groups/adult-gay-holdem-grindem-poker-hack-tool-free-remove-ads
https://mygunbroker.net/groups/word-craft-word-game-puzzle-ones-brains-fun-hack-tool-free-250-hints
https://womensnet.org.za/groups/hit-it-huge-free-rich-vegas-casino-slots-of-the-jackpot-palace-inferno-hack-tool-free-20000-credits
https://www.thor-tech.com/groups/rush-puzzle-hack-tool-free-unlock-all-levels
https://kallisprep.com/groups/pet-doll-hack-and-cheat-generator-free-special-hat
https://www.britainsdecays.com/groups/rudolfs-reindeer-flight-school-hack-tool-free-remove-ads
https://course.locsea.com/groups/which-player-are-you-warriors-basketball-test-hack-tool-free-your-nba-rival-test/
https://youftme.com/groups/monster-truck-landrush-hack-tool-free-show-your-love
https://cosplayok.com/groups/valentines-coloring-book-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads

Datum 31.05.2020

Vložil ahdqyngq

Titulek zqggprpp

Odpovědět

https://oganizepouchanjeayiti.com/groups/cops-n-robbers-prison-escape-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.amecorn.com/groups/flippy-hero-endless-hack-tool-free-500-coins
https://villageview.co.za/groups/connect-the-colors-match-free-hack-and-cheat-generator-free-5-hints
https://theseptemberqueen.com/groups/cake-battle-hack-and-cheat-generator-free-400-coins
https://oganizepouchanjeayiti.com/groups/coffee-shop-juice-drink-tycoon-hack-and-cheat-generator-free-special-junior-chef-pack
https://new.lgso.org.uk/groups/tank-90-hack-tool-free-infinite-wifi-battles
https://www.britainsdecays.com/groups/1-to-64-numbers-challenge-hack-tool-free-remove-ads
https://atravelingmason.com/groups/midnight-mysteries-salem-witch-trials-hack-tool-free-additional-content
https://theusaspirit.com/groups/daily-crossword-word-quiz-puzzle-game-hack-tool-free-550-coins
https://www.nijatvgermany.com/groups/spot-the-difference-find-5-hack-tool-free-hint-pack-3

Datum 30.05.2020

Vložil kglzmsrj

Titulek efoldfuz

Odpovědět

https://educationdemo.buildstrust.com/groups/jump-masterz-hack-and-cheat-generator-free-board-girl/
https://ife.co.za/groups/hungry-dino-adventure-hack-tool-free-10-gems
https://wallstreetfintechclub.com/groups/mechanic-mike-first-tune-up-hack-and-cheat-generator-free-unlock-gadget-kits
https://phoenixerotica.com.ng/groups/scribblenauts-unlimited-hack-tool-free-monster-pack
https://youftme.com/groups/timeless-wizard-hack-and-cheat-generator-free-get-1500-golden-nuggets
https://africanmi.com/groups/ofishily-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://theusaspirit.com/groups/solitaire-arena-card-game-hack-tool-free-solitaire-tiny-coins-pack
https://www.britainsdecays.com/groups/xseconds-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc
https://yangiharakat.com/groups/dubstep-pads-drum-pads-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.thor-tech.com/groups/color-road-hack-tool-free-remove-ads

Datum 30.05.2020

Vložil Marinacoema

Titulek Daily updated c989 collections

Odpovědět

https://www.magicvu.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/elle-sodomise-son-mari/
https://winifred.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/amatrice-suce/
https://arenapartners.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/vimeo-vagina/
https://fieldaccess.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/femmes-matures-poilues/
https://bathroomdetailing.net/__media__/js/netsoltrademark.php?g2_returnName=Album&d=vrpornlinks.net/sexe/elke-the-stallion/
https://www.fcviktoria.cz/media_show.asp?id=2924&id_clanek=2467&media=0&type=1&url=https://www.vrpornlinks.net/sexe/vieille-cochonne/

o254g

Novinky

Členská schůze ZD Sebranice 23. 6. 2023

23.06.2023 11:00
Pozvánka na členskou schůzi 2023.pdf (183970)

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Nový kontakt

10.10.2014 11:57
    Se změnou některých funkcí v našem ZD jsem založil i novou kontaktní adresu pro evidenci půdy. Všechny změny vlastnictví, nájmu, adres i podílů,  nabídky k odkoupení pozemků i všechny dotazy prosím posílejte na následující e-mailovou...

Prodej sena

24.06.2014 07:33
    Nabízíme prodej lučního sena z letošní sklizně. Jde o kulaté balíky o průměru 140 cm, a váze asi 350 kg. Cena je 550,- Kč/kus včetně DPH. Seno Vám můžeme i dovézt.  

Členská schůze

17.04.2014 06:46
    V pátek 4. dubna 2014 proběhla členská schůze našeho družstva. Zde je jeden z referátů uvedených na této schůzi. Rok 2013 Rok 2013 byl nejen pro nás,  ale myslím si,  že i pro celé odvětví  zemědělství velmi úspěšný. Začátek roku sice nebyl zrovna příznivý, když...

Novinky

Členská schůze ZD Sebranice 23. 6. 2023

23.06.2023 11:00
Pozvánka na členskou schůzi 2023.pdf (183970)

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Nový kontakt

10.10.2014 11:57
    Se změnou některých funkcí v našem ZD jsem založil i novou kontaktní adresu pro evidenci půdy. Všechny změny vlastnictví, nájmu, adres i podílů,  nabídky k odkoupení pozemků i všechny dotazy prosím posílejte na následující e-mailovou...

Prodej sena

24.06.2014 07:33
    Nabízíme prodej lučního sena z letošní sklizně. Jde o kulaté balíky o průměru 140 cm, a váze asi 350 kg. Cena je 550,- Kč/kus včetně DPH. Seno Vám můžeme i dovézt.  

Členská schůze

17.04.2014 06:46
    V pátek 4. dubna 2014 proběhla členská schůze našeho družstva. Zde je jeden z referátů uvedených na této schůzi. Rok 2013 Rok 2013 byl nejen pro nás,  ale myslím si,  že i pro celé odvětví  zemědělství velmi úspěšný. Začátek roku sice nebyl zrovna příznivý, když...

Novinky

Členská schůze ZD Sebranice 23. 6. 2023

23.06.2023 11:00
Pozvánka na členskou schůzi 2023.pdf (183970)

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Nový kontakt

10.10.2014 11:57
    Se změnou některých funkcí v našem ZD jsem založil i novou kontaktní adresu pro evidenci půdy. Všechny změny vlastnictví, nájmu, adres i podílů,  nabídky k odkoupení pozemků i všechny dotazy prosím posílejte na následující e-mailovou...

Prodej sena

24.06.2014 07:33
    Nabízíme prodej lučního sena z letošní sklizně. Jde o kulaté balíky o průměru 140 cm, a váze asi 350 kg. Cena je 550,- Kč/kus včetně DPH. Seno Vám můžeme i dovézt.  

Členská schůze

17.04.2014 06:46
    V pátek 4. dubna 2014 proběhla členská schůze našeho družstva. Zde je jeden z referátů uvedených na této schůzi. Rok 2013 Rok 2013 byl nejen pro nás,  ale myslím si,  že i pro celé odvětví  zemědělství velmi úspěšný. Začátek roku sice nebyl zrovna příznivý, když...